Iné právne informácie

Zobraziť PDF

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú významy uvedené vo všeobecných podmienkach používania , ktoré sú dostupné tu.

Obsah 

 1. 1. Fungovanie Platformy

 2. 2. Podmienky umožnenia pôsobnosti, zrušenia pôsobnosti a hodnotenia

 3. 3. Informácie v recenziách zverejnených na Platforme

 4. 4. Orgány EÚ

 5. 5. Informácie o aktívnych príjemcoch

 6. 6. Riešenie sporov

1. Fungovanie Platformy

1.1 Vytvorenie vzťahov

Platformu „Back Market“ sprístupňuje spoločnosť JUNG S.A.S. prostredníctvom webovej lokality www.backmarket.sk/sk-sk. Umožňuje nasledovné:

 • Zákazníci si môžu kupovať repasované elektronické produkty od zaregistrovaných odborných predajcov.

 • Súkromné osoby, spotrebitelia alebo odborníci môžu predávať používanú elektroniku odborníkom, ktorí ju repasujú a následne môžu ďalej predávať.

Spoločnosť JUNG S.A.S. vystupuje ako prostredník medzi Predávajúcimi a Kupujúcimi. V žiadnom prípade nevystupuje v pozícii predávajúceho alebo kupujúceho produktov, ktoré Predajcovia Kupujúcim predávajú priamo cez Platformu.

1.2 Finančné podmienky

Kupujúci uhrádzajú cenu svojho produktu priamo na platforme prostredníctvom dôveryhodného poskytovateľa platieb. Predávajúci udeľujú spoločnosti JUNG S.A.S. mandát, aby v mene a na účet Predávajúcich prijímala sumy zaplatené Kupujúcimi.

Ceny produktov a poplatky na doručenie si slobodne stanovujú Predajcovia. 

Kupujúci tiež spoločnosti JUNG S.A.S. uhrádzajú servisný poplatok, ktorého presná výška je uvedená pred potvrdením objednávky zo strany Kupujúceho. 

Predajcovia musia spoločnosti JUNG S.A.S uhrádzať mesačný paušálny poplatok a províziu za všetky potvrdené transakcie uskutočnené Predajcom prostredníctvom Platformy. Výška provízie sa rovná pevnej sadzbe sumy transakcie vrátane všetkých daní (vrátane nákladov na dopravu). 

1.3 Záruky

Príslušné zákonné záruky a obchodná záruka ponúkaná Predávajúcimi sú uvedené v zmluve o všeobecných podmienkach používania , ktoré sú dostupné tu.

Na uplatnenie svojich práv sa Kupujúci môže prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu kliknutím na tlačidlo „Získať pomoc“ pri príslušnej objednávke alebo vyplnením dostupného kontaktného formulára pod týmto odkazom.

2. Podmienky umožnenia pôsobnosti, zrušenia pôsobnosti a hodnotenia

2.1 Umožnenie pôsobnosti

Platforma ponúka služby iba profesionálnych Predajcov. Aby mohli Predajcovia ponúkať produkty na predaj na platforme, musia si otvoriť účet predajcu a zaviazať sa, že budú rešpektovať nasledovné podmienky: 

 • Platné nariadenia.

 •  Kritériá kvality platformy z hľadiska riadenia logistiky (dodacie lehoty, skladové hospodárstvo, kvalita dodávaných produktov). Tieto kritériá sú uvedené vo všeobecných podmienkach predávajúceho a v štandardoch kvality. 

 • Všeobecné podmienky predaja sú dostupné tu

Predajcovia môžu na Platforme zverejňovať iba ponuky týkajúce sa repasovaných elektronických produktov. 

2.2 Zrušenie pôsobnosti

Spoločnosť Jung S.A.S. si vyhradzuje právo zrušiť pôsobnosť Predajcu, a to jednak na základe svojho rozhodnutia, alebo v dôsledku porušenia podmienok. 

Medzi základné dôvody na zrušenie pôsobnosti patria nasledujúce:

 • Nedodržiavanie platných zákonov. 

 • Nedodržiavanie všeobecných podmienok predaja či štandardov kvality.

Spoločnosť Jung S.A.S. si vyhradzuje právo na zastavenie ponúkania produktov: 

 • ktorých predaj by bol zakázaný alebo nezákonný, 

 • ktoré predstavujú riziko pre zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie,

 • ktoré nie sú prebalené,

 • ktoré sú ponúkané Predajcami s ukončenou pôsobnosťou.

2.3 Hodnotenie ponuky repasovaných produktov

Ponuky zobrazené na stránkach s výsledkami sú zoradené podľa najlepšieho pomeru kvality a ceny produktov ponúkaných Predávajúcimi. Určuje sa algoritmom vyvinutým spoločnosťou JUNG S.A.S.

Hlavné parametre, ktoré algoritmus JUNG S.A.S. zohľadňuje pri odkazovaní ponúk, sú nasledujúce:

 • Cena produktu. 

 • Hodnotenie produktu a Predávajúceho zo strany Kupujúceho (priemer všetkých poznámok poskytnutých spotrebiteľmi po obdržaní produktu). 

 • Kvalita spracovania objednávky Predajcom (miera chybných produktov, miera nefunkčných produktov alebo príslušenstva odoslaných obchodníkom, miera produktov v zlom estetickom stave). 

 • Počet oneskorene doručených objednávok. 

 • Spôsoby platby.

3. Informácie v recenziách zverejnených na Platforme 

Iba kupujúci, ktorí cez Platformu uskutočnili aspoň jednu objednávku, môžu uverejniť recenziu produktov a doručenia. 

Kupujúci môže udeliť hodnotenie v rozsahu od 1 do 5 a pridať k nemu komentár. Pri určitých produktoch môže Kupujúci udeliť špecifické hodnotenia (pomer kvalita/cena, dodanie, balenie a čistota, celkový výkon, estetické hľadisko). 

Kupujúci môže zanechať recenziu kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý mu bol na tento účel zaslaný približne 1 týždeň po doručení jeho produktu. Recenziu môže odoslať aj prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu kliknutím na kartu „moje objednávky“. 

Do tridsiatich (30) dní od prijatia produktu má Kupujúci možnosť upraviť svoju recenziu prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, a to kliknutím na záložku „Moje objednávky“.

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o vymazanie svojej recenzie zaslaním svojej žiadosti na nasledujúcu adresu: legal@backmarket.com.  

Spoločnosť JUNG S.A.S. neposkytuje za recenzie žiadnu odmenu. 

Zverejňujú sa len recenzie na zakúpené produkty. Maximálny čas medzi jej odoslaním na kontrolu a zverejnením je 1 pracovný deň. 

Recenzie sú hodnotené naším algoritmom, ktorý zohľadňuje najmä hodnotenie a dĺžku recenzie. Môžu byť tiež zaradené podľa chronologického poradia, relevantnosti, najvyššieho hodnotenia či najnižšieho hodnotenia, v závislosti od voľby používateľa. Recenzie zostávajú online dovtedy, kým sú produkty, ktorých sa týkajú, na Platforme v ponuke na predaj. 

Kladné aj záporné recenzie zverejňujeme bez ich úpravy. Po zverejnení však môže Back Market na základe žiadosti ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán odstrániť akékoľvek znevažujúce, urážlivé alebo agresívne hodnotenia. Ide najmä o tieto prípady: 

 • Recenzia slúži na reklamné účely.

 • Recenzia je zverejnená niekoľkokrát pod rôznymi účtami.

 • Recenzia sa nevenuje téme, prípadne sa týka procesu nákupu, nie samotného produktu.

 • Recenzia sa týka iného produktu. 

 • Recenzia nabáda k nákupu od konkurencie.

 • Hodnotenie Kupujúceho je nekonzistentné. 

 • Recenzia obsahuje komentáre alebo obsah, ktorý je politický alebo spoločenský, násilný, obscénny, urážlivý, sexistický, môže byť považovaný za hanlivý alebo recenzia obsahuje osobné útoky.

 •  Recenzia je nepravdivá, zavádzajúca alebo napísaná Obchodníkom. 

 •  Recenzia je protizákonná alebo odkazuje na protizákonný obsah. 

 •  Recenzia je chránená právami tretích strán. 

 •  Recenzia bola zverejnená v dôsledku krádeže identity. 

 •  Recenzia obsahuje osobné údaje alebo dôverné informácie. 

 • Recenzia podnecuje nenávisť, diskrimináciu, homofóbiu, xenofóbiu, rasizmus alebo násilie.

Žiadosť o odstránenie hanlivého, urážlivého alebo znevažujúceho hodnotenia, ako je popísané vyššie, musí byť odoslaná akoukoľvek zainteresovanou stranou na nasledujúcu adresu: legal@backmarket.com

4. Orgány EÚ 

Ak ste orgánom členských štátov EÚ, Európskej komisie alebo Európskeho výboru pre digitálne služby, môžete sa obrátiť priamo na spoločnosť Back Market prostredníctvom adresy "authorities@backmarket.com".  

Ak nie ste orgánom členských štátov EÚ, Európskej komisie alebo Európskeho výboru pre digitálne služby, túto e-mailovú adresu nemôžete použiť. Spoločnosť Back Market však môžete kontaktovať priamo a rýchlo tak, že sa prihlásite do svojho zákazníckeho účtu a kliknete na tlačidlo "Získať pomoc" na príslušnej objednávke alebo vyplníte kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom.

Túto adresu môžu používať aj orgány dohľadu nad trhom členských štátov na priamu komunikáciu so spoločnosťou Back Market v súvislosti s otázkami bezpečnosti výrobkov.

Komunikácia na túto adresu by mala byť v angličtine alebo francúzštine.

5. Informácie o aktívnych príjemcoch

Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA) je európske nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti v novembri 2022 a ktorého cieľom je vytvoriť spoločný súbor pravidiel týkajúcich sa povinností a zodpovednosti sprostredkovateľov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany všetkých používateľov.

V spoločnosti Back Market sa venujeme zaisteniu bezpečnosti zákazníkov na celom svete a veľmi si vážime dôveru našich zákazníkov. Naším cieľom je naozaj vybudovať dôveru v repasované produkty, aby sme znížili nadmernú spotrebu nových produktov a umožnili vznik obehového hospodárstva pre všetky technologické produkty. V tomto ohľade je DSA príležitosťou, ako môže Back Market posilniť svoj záväzok pri ochrane zákazníkov. 

Podľa článku 24 ods. 2 DSA Back Market uverejní „informácie o priemerných mesačných počtoch aktívnych príjemcov služby v rámci Únie, vypočítaných ako priemer za obdobie posledných šiestich mesiacov“. Cieľom tohto údaja je stanoviť, či je pravdepodobné, že spoločnosť Back Market bude kvalifikovaná ako „veľmi veľká online platforma“ v zmysle DSA, ktorá dosahuje aspoň 45 miliónov priemerných mesačných aktívnych príjemcov v rámci EÚ.

 V súlade s týmto článkom Back Market zdôrazňuje, že v období od 30. júna 2023 do 31. decembra 2023 bol priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov na trhu Back Market v EÚ výrazne pod úrovňou 45 miliónov. Back Market bude zverejňovať aktualizácie v súlade s vyššie uvedeným zákonom o digitálnych službách. 

6. Riešenie sporov 

V prípade sporu týkajúceho sa vzniku, uzavretia, uplatňovania, výkladu alebo platnosti podmienok používania alebo vzťahu so spoločnosťou JUNG S.A.S. sa Kupujúci a spoločnosť JUNG S.A.S. vyzývajú, aby podnikli potrebné kroky na dosiahnutie priateľského urovnania svojho sporu.

Kupujúci je informovaný o tom, že má možnosť sa bezplatne obrátiť na spotrebiteľského mediátora s cieľom zmierlivo vyriešiť spor so spoločnosťou JUNG S.A.S. V tejto súvislosti môže Kupujúci využiť bezplatnú platformu na riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou, ktorá je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz.

Ak si Kupujúci neželá využiť mediáciu, ak mediácia nebola úspešná alebo v prípade neúspechu iných krokov, ktoré mohol Kupujúci podniknúť, aby sa pokúsil o zmierlivé vyriešenie sporu so spoločnosťou JUNG S.A.S, sa Kupujúci môže obrátiť na príslušnú jurisdikciu miesta, kde žil v čase uzavretia zmluvy alebo vzniku škodovej udalosti, miesta, kde má spoločnosť JUNG S.A.S. svoje sídlo, prípadne v mieste skutočného doručenia Produktu. 

Zobraziť PDF